Förseningsersättning

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Resenären har också rätt till försening om det finns anledning att tro att resan kommer att bli minst 20 minuter försenad, även om föraren sedan lyckas köra ikapp förseningen. Observera också att du inte behöver ha köpt en biljett för att ha rätt till erstättning. Det räcker att du har infunnit dig för en transport och planerat att resa med den samma. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

Ersättning vid försening
Om förseningen överstiger 20 minuter, och beror på Sörmlandstrafiken, Sörmlandstrafikens trafik eller brister i Sörmlandstrafikens information och gör att du är sen till ditt resmål, har du rätt till förseningsersättning eller ersättning för alternativt färdsätt, exempelvis taxi eller privatbil.

Förseningsersättning utgår efter ansökan härom enligt följande:
- Vid mer än 20 minuters försening ersätts 50 procent av resekostnaden. Lägsta beloppet att få tillbaka är dock 50 kronor, även om du har betalat mindre än så för resan. 

- Vid mer än 40 minuters försening ersätts 75 procent av resekostnaden, dock lägst 50 kronor.

-  Vid mer än 60 minuters försening eller utebliven resa ersätts hela resekostnaden, dock lägst 50 kronor.

Ersättningen sätts in på av dig angivet konto. Väljer du istället att få ersättningen insatt som reskassa, får du 50 kronor extra att resa för.

Om du reser med tåg
Om du åker med Sörmlandstrafikens resekort på tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning med respektive tågoperatörs förseningsersättning eller motsvarande.

OBS! I dessa fall skickar du dina anspråk till Sörmlandstrafiken direkt och inte till tågoperatören - Sörmlandstrafiken handlägger ansökan. Ersättningen betalas sedan ut till av dig angivet konto eller i form av reskassa från Sörmlandstrafiken. Sörmlandstrafiken ersätter ej alternativt färdmedel så som exempelvis taxi eller bil vid händelse av tågförsening.

För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som kan återbetalas baseras på de antal resor som en genomsnittsresenär gör.

Ersättning för alternativt färdsätt
Om resenären, till följd av förseningar i busstrafiken eller brister i Sörmlandstrafikens information, har skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har resenären rätt till ersättning för skäliga kostnader som Resenären har haft för annan transport för att nå slutdestinationen.
Högsta ersättning per förseningstillfälle enligt denna punkt är 1/40 av det prisbasbelopp som enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken gäller för det år som resan skulle ha avslutats. Ersättning utgår endast för transportkostnaden och Sörmlandstrafiken ersätter exempelvis inte dricks eller andra kostnader.

Ersättning för alternativt färdsätt – Taxiresa
I dessa fall beställer du taxituren själv och skickar sedan kvitto från taxifärden i original, tillsammans med ifyllt formulär i Förseningsersättningsfoldern som du hämtar på försäljningsställena, i bussen eller laddar ner från www.sormlandstrafiken.se. Om du får ersättning för taxikostnader har du inte rätt till annan förseningsersättning.

Ersättningen sätts in på av dig angivet konto. Väljer du istället att få ersättningen insatt som reskassa, får du 50 kronor extra att resa för.

Ersättning för alternativt färdsätt – Privatbil
Om du istället väljer att ta privatbil till tänkta slutdestination ersätter Sörmlandstrafiken dig, med den beloppsmässiga begränsning som anges i punkt 11.7, enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Om du får ersättning för bilkostnader har du inte rätt till annan förseningsersättning.
Ersättningen sätts in på av dig angivet konto. Väljer du att få ersättningen insatt som reskassa, får du 50 kronor extra att resa för. Du kan inte samtidigt få ersättning för försening och alternativt färdsätt.

När ska anspråk göras?
För att få ersättning enligt ovan ska du fylla i formuläret i Förseningsersättningsfoldern och tillse att detta är Sörmlandstrafiken tillhanda inom skälig tid efter inträffad försening. Eventuell ansökan om överprövning av Sörmlandstrafikens därefter fattade beslut om ersättning ska göras senast tre veckor efter beslutet fattats.