Förseningsersättning

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

För att få förseningsersättning ska resenärens reklamation av förseningen ha kommit in till Sörmlandstrafiken senast 60 dagar efter inträffad försening. Reklamation som inkommer efter 60 dagar prövas endast om det föreligger godtagbara skäl till varför reklamationen inte inkom tidigare.

Efter att din ansökan om ersättning kommit Sörmlandstrafiken fattar Sörmlandstrafiken ett beslut om ansökan ska beviljas. Eventuell ansökan om omprövning av detta beslut ska göras senast tre veckor efter att beslutet fattats.

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Resenären har också rätt till ersättning om det finns skälig anledning att tro att resan kommer att bli minst 20 minuter försenad, även om föraren sedan lyckas köra ikapp förseningen. Observera också att du inte behöver ha köpt en biljett för att ha rätt till ersättning. Det räcker att du har infunnit dig för en transport och planerat att resa. Här nedan ges information om förseningsersättning och vilka villkor som gäller.

Var ansöker jag om förseningsersättning?

Vårt önskemål är att du som kund ansöker om din förseningsersättning via Sörmlandstrafikens webbformulär. Har du ingen möjlighet att fylla i formuläret är du naturligtvis välkommen att kontakta Sörmlandstrafikens Kundservice på telefon 0771-22 40 00 så hjälper vi dig.

När kan jag få ersättning?

Grundregeln är att du alltid har rätt till ersättning om förseningen är mer än 20 minuter. De nya villkoren från februari 2021 innebär att du som resenär har rätt till ersättning på minst 50 procent av biljettpriset vid minst 20 minuters försening. Den procentuella ersättningen ökar sedan beroende på hur stor din försening är. För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som återbetalas baseras på ett genomsnitt av de antal resor som våra resenärer gör.

Om du reser med tåg
Om du åker med Sörmlandstrafikens resekort på tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning med respektive tågoperatörs förseningsersättning. Notera att det kan innebära andra ersättningssummor än de som vi redogör för ovan. 

OBS! I dessa fall skickar du dina anspråk till Sörmlandstrafiken direkt och inte till tågoperatören - Sörmlandstrafiken handlägger ansökan. Ersättningen betalas sedan ut till av dig angivet konto eller i form av reskassa från Sörmlandstrafiken

Ersättning för alternativt färdsätt
Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med alternativa färdmedel som privatbil eller taxi. Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och ansöka om ersättning i efterhand. Ersättning för privatbil/taxi kan inte kombineras med ersättning för resans pris.

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp motsvarande taxiresans faktiska kostnad eller i form av reskassa. Ersättning för taxiresa är begränsad till max 1190 kronor.

Resa med privatbil ersätts kontant eller i form av reskassa enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till max 1190 kronor.

Ersättning utgår endast för transportkostnaden och Sörmlandstrafiken ersätter exempelvis inte dricks eller andra kostnader.

Originalkvitton
Använder du webbformuläret eller ringer oss är det viktigt att skicka in dina kvitton, så att vi kan hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. När du fyller i webbformuläret eller pratar med oss i telefon får du ett ärendenummer som du ska märka dina kvitton med.

Kvittona - märkta med ärendenumret - skickar du till adressen nedan. Du behöver inte sätta på ett frimärke, Sörmlandstrafiken står för portot: 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Svarspost 20624434
638 01 Eskilstuna

När ska anspråk göras?
För att få förseningsersättning ska resenärens reklamation av förseningen ha kommit in till Sörmlandstrafiken senast 60 dagar efter inträffad försening. Reklamation som inkommer efter 60 dagar prövas endast om det föreligger godtagbara skäl till varför reklamationen inte inkom tidigare.

Efter att din ansökan om ersättning kommit Sörmlandstrafiken fattar Sörmlandstrafiken ett beslut om ansökan ska beviljas. Eventuell ansökan om omprövning av detta beslut ska göras senast tre veckor efter att beslutet fattats.