Bakgrund till regionens ställningstagande angående bältestillägget Änglavakt

Här följer information och bakgrund till Region Sörmlands ställningstagande när det gäller bältestillägget Änglavakt i samband med skolskjutsresor.

Regionens ställningstagande att inte godkänna bältestillägget Änglavakt och midjebälte i samband med skolskjuts har varit föremål för mycket diskussion sedan det togs i bruk i samband med starten av höstterminen 2021. Regionen har givetvis full förståelse för att enskilda individer som tidigare använt sig av lösningen upplever beslutet som negativt. Vi vill här ge hela bilden och förklara bakgrunden till vårt ställningstagande.

Änglavakt är ett generellt bältestillägg som produceras utan att specifikt anpassas till de olika fordonsmodellerna eller bältesanordningarna som finns i vår trafik. Som grund för vårt ställningstagande ligger kontakt med Transportstyrelsen och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Båda dessa instanser har tydligt poängterat att bältestillägget Änglavakt och midjebälte inte är förenligt med gällande lagstiftning och deras övriga rekommendationer. I sin motivering skriver Transportstyrelsen bland annat att anledningen är att bältestillägget gör det omöjligt för resenären att själv öppna bältet, vilket i händelse av olycka potentiellt kan vara förenat med livsfara.

NTF poängterar också att inga andra delar än originaldelar som är typgodkända och installerad enligt monteringsanvisning av varje fordonsleverantör bör användas. Ett beslut att godkänna änglavakts-tillägget/midjebälte hade alltså direkt stridit mot viktiga lagar och rekommendationer som vi i vår roll som regional kollektivtrafikmyndighet helt enkelt är skyldiga att följa.

Vidare innebär änglavakts-tillägget också att resenären blir fastlåst vid transport, vilket bland annat NTF också uppmanar att undvika. Det är heller inte tillåtet i regionens övriga verksamhet, till exempel i samband med vård. Naturligtvis kvarstår en utmaning att lösa säkra transporter för de resenärer som tidigare använt sig av Änglavakts-tillägget. Här finns flera olika alternativ som till skillnad mot Änglavakts-tillägget inte strider mot gällande lagstiftning. Det kan exempelvis vara att ha med ledsagare vid varje resa. Dessa lösningar är dock inget som regionen i egenskap av kollektivtrafikmyndighet har rådighet över.

Vi har därför under hela beslutsprocessens gång haft dialog med kommunerna om vår utredning kring änglavakt/midjebälte och i god tid informerat om det ställningstagande som vi tog i februari. Det är upp till varje kommun att själva bestämma utformningen av varje resa utifrån individens specifika förutsättningar och behov. Vi kommer att fortsätta föra dialog med kommunerna för att bidra till att hitta bästa tänkbara lösning för varje enskild resenär utifrån givna ramar, budget och våra respektive ansvarsfördelningar. Men just änglavakt/midjebälte är en lösning som vi på grund av övriga lagar och rekommendationer inte kan tillåta.