Hur ska Sörmlands kollektivtrafik utvecklas i framtiden?

En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till en positiv utveckling av Sörmland. Många sörmlänningar reser kollektivt men vi vill att fler ska göra det. I det nya trafikförsörjningsprogrammet stakar vi ut riktningen för framtiden.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarar för att regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland. Vi gör det i samråd med våra ägare, trafikföretag och andra intressenter och i denna process har även medborgare haft möjlighet att skicka in förslag och yttranden. Slutprodukten blir ett regionalt trafikförsörjningsprogram där vi beskriver mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken till 2030.

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling i Sörmland. Programmet pekar ut visionen, de långsiktiga målen och utvecklingsområdena för kollektivtrafiken, samt de valda strategierna. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och tågtrafik som kollektivtrafik på vatten och färdtjänst och sjukresor.

– Det nya trafikförsörjningsprogrammet styr myndighetens arbete framåt så att vi ska nå våra mål och göra kollektivtrafiken attraktiv och tillgänglig för ännu fler i Sörmland, säger Katarina Olsson, utredare vid Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Visionen för kollektivtrafiken är Leva, växa, verka, och det övergripande målet är Kollektivtrafik för tillväxt och utveckling. Det övergripande målet är nedbrutet i fyra funktionsmål. I tre övergripande och genomsyrande strategier beskrivs hur målen ska nås.

Funktionsmål:

  • Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling
  • Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet
  • Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad
  • Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter

Strategier:

  • Stärka storregionala samband och utveckla stadsstråk
  • Innovativa lösningar och kunskap
  • Fokus på tillgänglighet och effektivitet

Programmet tas fram i samråd

Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, som är kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Arbetet har skett i samråd med kommuner, trafikföretag och andra intressenter. I ett formellt remissförfarande under perioden 17 november 2016 till och med 20 februari 2017 har synpunkter på programmet kunna lämnas. Dessa synpunkter, samt hur myndigheten har tillvaratagit dessa, finns redovisade i en samrådsredogörelse.

Programmet har reviderats under 2016-17 för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar, och fastställdes av direktionen den 12 maj 2017.

Läs mer

Mer information

katarina.olsson@sormlandstrafiken.se
Utredare, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Lyssna gärna på intervjun med Katarina Olsson där hon berättar mer om Trafikförsörjningsprogrammet (ca 23 minuter in i programmet).