Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen

De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland ingick 2014 i ett regionalt samverkansavtal i syfte att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Bakgrunden till samverkansavtalet är regionens behov av att förbättra och förenkla resandet då allt fler invånare reser mellan länen för att arbeta och studera. Samverkansavtalet innebär nytt trafikavtal med fler avgångar, nya tåg och ett nytt gemensamt prissystem.

Mälardalstrafik AB, MÄLAB, som gemensamt ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i länen har som uppdrag att förvalta och utveckla kollektivtrafik. Uppdraget med nytt trafikavtal och ett gemensamt prissystem är nu klart. Beslut finns sedan tidigare att anskaffa 33 nya regionaltåg, vilka har upphandlats. Tilldelningsbeslutet som överprövats ligger för närvarande för avgörande i förvaltningsrätten. Tågen väntas levereras från år 2018.

Nuvarande trafikavtal, som är tecknat med SJ, går ut i år. Därför har MÄLAB handlat upp ett nytt avtal, ett övergångsavtal på fyra år. Det nya övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik med befintliga tåg, i huvudsak lokdragna personvagnar. I slutet av perioden fasas loktågen ut och ersättas med de nyanskaffade tågen.

Det nya trafikavtalet innebär att trafiken utökas i två steg. Den första utökningen sker från december i år. Nästa steg tas linjevis när de nya fordonen sätts i trafik, preliminärt 2019-2020. Att utökningen görs i flera steg beror på att satsningen är så stor att SJ:s nuvarande tågflotta inte räcker till. Trafikökningen är också beroende av att viss infrastruktur byggs ut, exempelvis Citybanan och dubbelspårsutbyggnaden i Strängnäs och Härad.

Ett nytt gemensamt prissystem med pendlarbiljetter införs också: Mälardalstaxan. Mälardalstaxan innehåller 30 dagars periodkort där både den regionala tågtrafiken och den lokal kollektivtrafik ingår.

- Vi har valt att satsa på ett utökat trafikutbud redan från i december i år. Då utökas trafiken på alla linjer med timmestrafik på både Nyköpingsbanan och Svealandsbanan, säger Monica Johansson ordförande Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Antalet avgångar på Sörmlandspilen utökas från 10 till 12, fortsätter Monica Johansson. 

- Från nästa höst kommer nya pendlarbiljetter införas och som både gäller på regionaltågen och i den lokala buss-, t-bane och pendeltågstrafiken. Då kan man resa i hela trafiken på ett kort, säger Monica Johansson ordförande Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 

- Mer och bättre fungerande regionaltågstrafik är en förutsättning för att Mälardalen ska kunna utvecklas och skälet till att vi i regionen de senaste åren bidragit med miljarder till investeringar i nya spår, bland annat Citybanan under Stockholm. Det beslut vi nu fattat innebär att vi nu ska dra nytta av de investeringarna och är ett historiskt steg mot en bättre regionaltågstrafik i vår region, säger Daniel Portnoff, vice ordförande i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.