Nöjdare resenärer med sjukresor och färdtjänst

Resenärerna för färdtjänst och sjukresor blir allt nöjdare med sin resa. Här kommer en sammanfattning av NKI-undersökningen gällande den särskilda kollektivtrafiken för vårt län.

Siffrorna är hämtade från Svensk kollektivtrafiks stora ANBARO-undersökning. Siffrorna nedan avser hela 2021 och jämförelsetalen är från 2019.

Sammanfattad nöjdhet: 92 % (ökning med fyra procentenheter sedan 2019)
Bidragande faktorer till ökningen är att väntetiden varit lägre i och med minskat resande till följd av pandemin, vilket också har lett till ökad punktlighet. När det häller punktligheten har också översyn av förarrutiner vid hämtning och lämning samt justerade hämtnings- och lämningstider bidragit till ökningen.

Bemötande hos förarna: Dessa siffror gick ner något i början av året som en följd av avtalsuppsägningen i december 2020, vilket medförde att vi under två månader använde oss av förare som normalt inte är vana att köra i vår trafik. Bortsett från de två inledande månaderna 2021 har dock förarbemötandet haft en positiv utveckling sedan 2019. Minskningen under de två månaderna visar också på vikten av våra förarutbildningar och att det ger resultat att arbeta med förarna enligt våra rutiner.

Nöjdhet med erhållen tid: 86% (ökning med sju procentenheter sedan 2019)
Resenärer som är nöjda med sin erhållna tid har ökat från 79 % till 86 %. Även om antalet resor har varit färre under pandemin så har antalet resenärer med legitimering för ensamåkning varit väldigt hög. Beslut om ensamåkning för 70+ har gällt under större delen av perioden. Vi har också genomfört förbättringar i planeringssystemet under perioden vilket kan vara en faktor till ökningen. 

Resenärernas upplevda trygghet: 85% (ökning med sex procentenheter sedan 2019)
Historiska erfarenheter säger oss att detta resultat har ett visst samband med förarens bemötande. Ytterligare en faktor som kan påverka det ökade resultatet är att vi haft mycket ensamåkning under pandemin. Detta skapar dels en trygghet av vår hantering av själva pandemin samt att resenären vet exakt hur lång tid resan tar eftersom man åker raka vägen utan ytterligare stopp.