Tillgänglighetsredogörelse – Sörmlandstrafiken.se

Vi strävar efter att Sörmlandstrafikens webbplats och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Här följer vår tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen Sörmlandstraifken.se, appen Sörmlandstrafiken för allmän kollektivtrafik samt appen Serviceresor Sörmland för särskilld kollektivtrafik. Du hittar också uppgifter om vart du vänder dig vid frågor eller synpunkter på tillgängligheten av våra digitala tjänster. 

Sörmlandstrafiken.se

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. För närvarande pågår arbete med en ny webb där vi kravställer mot leverantör för att uppnå detta. Under 2020 lanserade vi också en uppdaterad version av webbshopen Mina Sidor som också denna är kravställd enligt de nya lagkraven.

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på Sörmlandstrafiken.se innan den nya webbplatsen är lanserad. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Vår ambition är som sagt att åtgärda alla kända tillgänglighetsbrister i och med att den nya webben lanseras i början av 2022.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, däribland exporterade tidtabeller. Det innebär att dokument inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Menystruktur och rubriker behöver organiseras för att följa samma mönster överallt på webbplatsen.   
 • System och formulär som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprincipen i vissa fall.  
 • Det finns videoklipp som inte är syntolkade. 
 • Det saknas i vissa fall länkar där det tydligt beskrivs vart de leder.

Appen Sörmlandstrafiken

En ny version av Sörmlandstrafikens app för allmän kollektivtrafik är upphandlad enligt kravställning på att följa gällande tillgänglighetsdirektiv. Den nya appen beräknas vara klar under våren 2022.För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier i den befintliga appen när det gäller följande delar:

 • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
 • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning, exempelvis skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
 • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik
  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs genom att kontakta vår Kundservice på telefon 0771-22 40 00

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartfunktioner
  Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Så har vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

Appen serviceresor Sörmland:

Vi har testat appen och webbtjänsten Serviceresor Sörmland utifrån tillgänglighetskraven med verktyget Wave. Testet visade inga kritiska brister, däremot några mindre fel enligt nedan:

Vid översiktsvyn:
Dålig kontrast i vit mot grön vid pratbubblan uppe till höger. 

Ingen alt-text vid loggan uppe till vänster. Ska helst stå i koden att det är ”icke-bärande information”.

Vid vyn bokning:
För låg kontrast vid underrubrikerna för huvudrubriken ”tid” (grå bakgrund mot svart text).

Tomma H2-rubriker ovanför bokningsblocket.

Vid vyn inställningar:
Etikett saknas på samtliga formulär:

För låg kontrast på texten email och telefonnummer i formuläret. 

Vid vyn adresser:
Här finns flera brister i Google-kartan. Denna är en extern lösning som vi inte har möjlighet att påverka.

Vid vyn kontakt:
Här finns flera brister i Google-kartan. Denna är en extern lösning som vi inte har möjlighet att påverka.

För dålig kontrast med den gråa texten i fältet för kontaktuppgifter.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post: webbsupport@regionsormland.se
Du kan också kontakta vår kundservice på telefon 0771-22 40 00 eller använd kontaktformuläret här!

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Texten uppdaterad 2021-08-03