Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Myndigheten organiseras som ett kommunalförbund med Landstinget Sörmland och länets nio kommuner som medlemmar.

Myndigheten använder Sörmlandstrafiken som varumärke.

Genom den nya lagen om kollektivtrafik som gäller från den 1/1 2012 är marknaden för kollektivtrafik öppen för fri konkurrens.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har några lagstadgade uppgifter:

* Ta fram ett trafikförsörjningsprogram som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.

* Inför upphandling av regional kollektivtrafik ska myndigheten fatta ett särskilt beslut om trafikplikt (trafikåtagande).  Begreppet regional kollektivtrafik omfattar all kollektivtrafik inom länet som är av allmän betydelse samt även trafik över länsgränser vars huvudsakliga syfte är arbets- och studiependling.

* Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla det till berörd myndighet.

Förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. 1 vardera från respektive medlemskommun och 5 ledamöter/ersättare från landstinget. Direktionen har ordinarie möten cirka 4 gånger per år. 

2017 är sammanträdena förlagda till 16 mars, 12 maj, 6 oktober och 22 november.

För närvarande har förbundsdirektionen följande sammansättning:

Ordförande

Monica Johansson (S)

Vice ordförande

Daniel Portnoff (M)

Ledamöter                                             Landsting/Kommun

Sarita Hotti (S)                                        Eskilstuna kommun

Jan-Erik Larsson (S)                               Flens kommun

Ann-Sofie Lifvenhage (M)                      Gnesta kommun

Göran Dahlström (S)                              Katrineholms kommun

Mattias Claesson (C)                              Landstinget Sörmland

Carl Werner (MP)                                   Landstinget Sörmland

Monica Johansson (S)                           Landstinget Sörmland

Magnus Leivik (M)                                  Landstinget Sörmland

Ingrid Jerneborg Glimne (M)                 Landstinget Sörmland

Urban Granström (S)                              Nyköpings kommun

Catharina Fredriksson (S)                       Oxelösunds kommun

Jacob Högfelt (M)                                  Strängnäs kommun

Daniel Portnoff (M)                                Trosa kommun

Anneli Bengtsson (S)                              Vingåkers kommun

 

Ersättare                                               Landsting/Kommun

Ingrid Sermeno Esscobar (MP)             Eskilstuna kommun

Roger Tiefensee (C)                              Flens kommun

Johan Rocklind (S)                                Gnesta kommun

Lars Härnström (M)                               Katrineholms kommun

Ann-Sofie Jacobsson (MP)                    Landstinget Sörmland

Christer Kax Sundberg (FP)                   Landstinget Sörmland

Jan Norberg (VÅFP)                              Landstinget Sörmland

Christina Södling (S)                              Landstinget Sörmland

Ulf Westerberg (M)                                Landstinget Sörmland

Anna Af Sillén (M)                                  Nyköpings kommun

Dag Bergentoft (M)                                Oxelösunds kommun

Leif Linström (S)                                    Strängnäs kommun

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S)               Trosa kommun

Christer Nodemar (M)                           Vingåkers kommun

Bilagor till direktionens sammanträde den 15 mars

Direktionen sammanträdet den 15 mars kl. 08.30 – 09.00 på Sörmlands länsmuseum i Nyköping.

Kallelse och förslag till dagordning hittar du här.

Aktuella bilagor:

Bilaga § 2 - Förslag till Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet  Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Bilaga § 3 - Trafikbokslut Sörmland 2018

 

I Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken till 2030. Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling i Sörmland. Programmet pekar ut visionen, de långsiktiga målen och utvecklingsområdena för kollektivtrafiken, samt de valda strategierna. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och tågtrafik som kollektivtrafik på vatten och färdtjänst och sjukresor.

Visionen för kollektivtrafiken är Leva, Växa, Verka, och det övergripande målet är Kollektivtrafik för tillväxt och utveckling. Det övergripande målet är nedbrutet i fyra funktionsmål. I tre övergripande och genomsyrande strategier beskrivs hur målen ska nås.

Funktionsmål:

  • Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling
  • Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet
  • Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad
  • Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter

Strategier:

  • Stärka storregionala samband och utveckla stadsstråk
  • Innovativa lösningar och kunskap
  • Fokus på tillgänglighet och effektivitet

Programmet tas fram i samråd

Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, som är kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Arbetet har skett i samråd med kommuner, trafikföretag och andra intressenter. I ett formellt remissförfarande under perioden 17 november 2016 till och med 20 februari 2017 har synpunkter på programmet kunna lämnas. Dessa synpunkter, samt hur myndigheten har tillvaratagit dessa, finns redovisade i en samrådsredogörelse.

Programmet har reviderats under 2016-17 för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar, och fastställdes av direktionen den 12 maj 2017.

Läs mer

Om man vill utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor så måste man enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik sedan den 1 januari 2012 anmäla det. En sådan anmälan görs till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Sörmlands län är det Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är regional kollektivtrafikmyndighet.

Anmälan måste lämnas till myndigheten senast 21 dagar före trafikstart. Använd denna anmälningsblankett. 

Skicka anmälan till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591
611 10 Nyköping

Eller med e-post till:
kollektivtrafikmyndigheten@dll.se

Kontakt för anmälan och frågor om kommersiell trafik:
Katarina Olsson, utredare, 0155-26 59 29
Carl Nordblom, myndighetsjurist, 0155-26 59 32

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik upphör
Om ett kollektivtrafikföretag tänker upphöra att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund måste en anmälan om det skickas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Anmälan om upphörande måste  ha kommit in till myndigheten senast 21 dagar innan kollektivtrafiken upphör. I anmälan ska det framgå vilken eller vilka linjer anmälan avser och när kollektivtrafiken ska upphöra.

Mer information finns också hos Transportstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation TSTS 2012:2.

Här nedan finns info om de lediga tjänster som myndigheten utlyser.

Telefon: 0771–22 40 00

Kundservice: Skicka frågor eller synpunkter till oss via formuläret här

E-post övriga frågor (ej kundservice): kollektivtrafikmyndigheten@dll.se 
Fax: 0155-20 50 51

Besöksadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Tingshusplatsen 2 611 32 Nyköping

Station360 Resecentrum Järnvägsplan  632 20 Eskilstuna Telefon 0155-26 59 24

Postadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Box 591 611 10 Nyköping

Myndighetschef Helena Ekroth
Telefon: 070-256 42 60
E-post: helena.ekroth@sormlandstrafiken.se

Chefssekreterare, Helena Fransson
Telefon: 0155-26 59 14
E-post: helena.fransson@sormlandstrafiken.se

Trafikförsörjningschef Hanna Bergström
Telefon: 0155-26 59 51
E-post: hanna.bergstrom@sormlandstrafiken.se

Kvalitetsutvecklare, allmän kollektivtrafik, Malin Landin
Telefon: 0155-26 59 31 
E-post: malin.landin@sormlandstrafiken.se

Kvalitetsutvecklare, särskild kollektivtrafik, Eva Lindblom
Telefon: 0155-26 59 02
E-post: eva.lindblom@sormlandstrafiken.se

Trafikutvecklare, särskild kollektivtrafik, Ann-Chatrin Holmström
Telefon: 0155-26 59 30
E-post: Ann-Chatrin.Holmstrom@sormlandstrafiken.se

Affärsutvecklare Niklas Andersson
Telefon: 0155-26 59 08
E-post: niklas.andersson@sormlandstrafiken.se

Ekonomichef Emma Ehrenkrona
Telefon: 0155-26 59 45
E-post: emma.ehrenkrona@sormlandstrafiken.se

Verksamhetsutvecklare Ulrika Åkerblom Sandberg
Telefon: 0155-26 59 03
E-post: ulrika.akerblom.sandberg@sormlandstrafiken.se

HR-ansvarig Helene Lundkvist Lontos 
Telefon: 0155-26 59 25
E-post: helene.lundkvist.lontos@sormlandstrafiken.se

TF servicecenterchef
Sebastian Opava
Telefon 0155-26 59 90
E-post: sebastian.opava@sormlandstrafiken.se

Gruppledare Servicecenter Jimmie Airikainen
Telefon: 0155-26 59 20
E-post: jimmie.airikainen@sormlandstrafiken.se

Gruppledare Servicecenter Josefine Jansson 
Telefon: 0155-26 59 43
E-post: josefine.jansson@sormlandstrafiken.se

Kommunikatör Emil Berglund 
Telefon 0155-26 59 42
E-post: emil.berglund@sormlandstrafiken.se 

Avdelningschef Strategisk utveckling och analys Åsa Bjerke
Telefon 0155-26 59 38
E-post: asa.bjerke@sormlandstrafiken.se

Utredare Katarina Olsson
Telefon: 0155-26 59 29
E-post: katarina.olsson@sormlandstrafiken.se

Utredare Matthias Pfeil
Telefon: 0155-26 59 21
E-post: matthias.pfeil@sormlandstrafiken.se

Utredare David Pettersson
Telefon: 0155-26 59 24
E-post: david.pettersson@sormlandstrafiken.se

Specialist trafikförsörjning Anna Stenberg
Telefon: 0155-26 59 39
E-post: anna.k.stenberg@sormlandstrafiken.se

 

Johan Tollén, Kommunikatör

Mobil: 072-142 03 40
Telefon: 0155-26 59 41
E-postjohan.tollen@regionsormland.se

Presskontakt

Bilderna får användas för publicering som rör Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Ange alltid Foto: Emelie Otterbeck.

Helena Ekroth, myndighetschef
Bild 1bild 2bild 3

Telefon: 0771–22 40 00

E-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se (har du frågor till kundservice kontakta oss via formuläret här) 
Fax: 0155-20 50 51
Chefssekreterare: Telefon: 0155-26 59 14

Besöksadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Tingshusplatsen 2 611 32 Nyköping

Station360 Resecentrum Järnvägsplan  632 20 Eskilstuna Telefon 0155-26 59 24

Postadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Box 591 611 10 Nyköping

Information om hantering av personuppgifter
Sörmlandstrafiken vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför beskriver vi nedan hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vad du har för rättigheter gentemot oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Box 591, 611 10 Nyköping, organisationsnummer 222000-2931, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Sörmlandstrafiken.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du använder dig av våra tjänster samlar vi ofta dina personuppgifter. Detta kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, LMA-nummer, kund-id, bankkontouppgifter, resekortnummer, skoltillhörighet och annan ärenderelaterad information (till exempel information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

Varför behandlar Sörmlandstrafiken dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Sörmlandstrafiken, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

För att hantera, genomföra och följa upp en resa

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att hantera och kunna betala ut förseningsersättning

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att administrera och genomföra ditt köp av biljett, samt hantera eventuella förseningsersättningar

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För att hantera och följa upp ledsagningstjänster

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För att utreda, fastställa och förebygga oönskade händelser

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För att hantera och genomföra resa till de som har rätt till det, utreda kundärenden, följa upp avtal, döma ut viten och för att följa upp kundnöjdhet

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att ge god service och hantera dina frågor vid din kontakt med Sörmlandstrafiken

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att administrera, utreda, förebygga och återkoppla avvikelser och synpunkter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har 

För att kontrollera din biljetts giltighet vid till exempel biljettkontroller, samt ställa ut och följa upp eventuell tilläggsavgift

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kontrollera biljettens giltighet och genom myndighetsutövning ställa ut eventuell tilläggsavgift

För att skicka riktad information om Sörmlandstrafikens tjänster

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka riktad information om våra tjänster till dig

För att producera exempelvis informationsfilmer, annonser och poddar i marknadsföringssyfte

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna producera bild- och ljudmaterial för att marknadsföra våra tjänster

För att ge tillgång till internet på bussen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

  För dig som arbetar hos någon av Sörmlandstrafikens trafikleverantörer

Ändamål

Laglig grund

För att utfärda förarcertifikat efter godkänt prov, samt uppföljning och fakturering

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att kalla till och protokollföra möten med fattade beslut

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att administrera, utreda, förebygga och återkoppla avvikelser och synpunkter, samt utdöma eventuellt vite

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att följa upp avtal avseende förarincitament och punktlighet

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För uppföljning och internkontroll av köp och valideringar ombord

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att hantera fordonskontroller

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att utreda, fastställa och förebygga oönskade händelser

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att hantera och genomföra resa till de som har rätt till det, utreda kundärenden, avtalsuppföljning, utdöma viten, följa upp kundnöjdhet

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att uppfylla gällande redovisningsregler vad avser representation

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att ta nödvändiga kontakter med rätt personer

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få kontakt med rätt personer

För att producera exempelvis informationsfilmer, annonser och poddar i marknadsföringssyfte

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna producera bild- och ljudmaterial för att marknadsföra våra tjänster

Personuppgifter som Sörmlandstrafiken samlar in
Förutom när du själv lämnar personuppgifter till oss kan vi även hämta uppgifter från andra källor för att kunna leverera tjänster till dig. Dessa kan till exempel vara din kommun, folkbokföringsregister, Transportstyrelsen eller andra offentliga källor i syfte att användas för adressuppdateringar eller kreditupplysningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vi måste för att fullgöra våra åtaganden mot dig, eller i syfte att följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Endast Sörmlandstrafiken och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter. I ett personuppgiftsbiträdesavtal regleras hur våra leverantörer i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller organisationer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller ifall det behövs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har till dig.

Sörmlandstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före vi lämnar ut dessa genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tredjelandsöverföring
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om tillräcklig skyddsnivå och att ett personuppbiträdesavtal finns med våra leverantörer.

Säkerhet för dina personuppgifter
Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Sörmlandstrafiken hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter
Vi på Sörmlandstrafiken vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sörmlandstrafiken har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Ladda ned: Blankett för begäran om registerutdrag

En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att lämna in den måste du först boka tid med oss på telefon 0771-22 40 00 och därefter lämnar du den ifyllda blanketten personligen till Sörmlandstrafiken på Rademachergatan 16 i Eskilstuna. Observera att du behöver legitimera dig. Vi kommer därefter att skicka informationen du begärt till din folkbokföringsadress.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas, och du kan begära att vi raderar dina uppgifter, men bara i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag. Vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

Ladda ned:  Blankett  för begäran om rättelse eller radering av registeruppgifter

En begäran om rättelse, komplettering eller radering ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att lämna in den måste du först boka tid med oss på telefon 0771-22 40 00 och därefter lämnar du den ifyllda blanketten personligen till Sörmlandstrafiken på Rademachergatan 16 i Eskilstuna. Observera att du behöver legitimera dig.

Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Tänk på att om du begär att vi ska begränsa hur vi behandlar dina uppgifter kan det innebära att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter mot dig under den tid behandlingen begränsats.

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på allmänt intresse kan du under vissa förutsättningar invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan i vissa fall ha rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som gör det möjligt att föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. I vissa fall kan inte Sörmlandstrafiken tillmötesgå din begäran eftersom merparten av personuppgifts-behandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Vill du lämna synpunkter på hur vi på Sörmlandstrafiken behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området. Deras adress är: 

Datainspektionen
Box 8114 
104 20 Stockholm

Telefonnummer: 08-657 6100.

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud är Jonas Jensen, Västra trädgårdsgatan 41, 611 88 Nyköping, telefon 0155-24 58 01. Skicka e-post till vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss

För frågor om Sörmlandstrafikens behandling av personuppgifter så kontaktar du:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591
611 10 Nyköping

Du kan även kontakta oss på telefon 0771-22 40 00.

Uppdatering av information för personuppgiftshantering
Vi kan komma att göra uppdateringar i denna information. Den senaste versionen hittar du alltid på sormlandstrafiken.se/personuppgifter

Sidan är uppdaterad 23 maj 2018.

Protokoll och rapporter

Här hittar du protokoll från sammanträdena i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 

Justerat protokoll 2016-11-16

Justerat protokoll 2016-09-29 del 1
Justerat protokoll 2016-09-29 del 2

Justerat protokoll 2016-05-12

Justerat protokoll 2016-03-16

Här hittar du protokoll från sammanträdena i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. För att ta del av äldre protokoll, kontakta Sörmlands kollektivtrafikmyndighet på telefon: 0155-20 20 50.

Justerat protokoll 2015-12-16

Justerat protokoll 2015-11-19

Justerat protokoll 2015-10-08

Justerat protokoll 2015-05-06

Justerat protokoll 2015-02-19

Justerat protokoll 2015-01-08

 

 

 

 

 

 

Upphandlingen omfattar den anropsstyrda skärgårdstrafiken till och från ett antal öar i Nyköpings skärgård och angör Studsviks och Källviks bryggor på fastlandet. Att den är anropsstyrd innebär att man måste förbeställa resan för att turen ska gå. 
– Att ha en skärgårdstrafik som gör det möjligt att bo även i skärgården är viktigt för att hela Sörmland ska leva, säger Monica Johansson (S), ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Läs hela pressmeddelandet här!

Efter en nyligen avslutad upphandling, där vi tidigare meddelat att Nobina Sverige blev tilldelad busstrafiken i Södra och Västra Sörmland, tog Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ytterligare ett viktigt steg tisdagen den 15 maj. Då kunde avtalen nämligen undertecknas efter att ingen begärt överprövning av tilldelningsbeslutet. 

Läs hela pressmeddelandet här!

Sedan i vintras har det varit känt att regeringen avsett att besluta om avgiftsfri kollektivtrafik för alla skolungdomar som lämnar årskurs sex i grundskolan t.o.m årskurs två i gymnasiet. Vad som inte varit klart, fram till nu, är hur det rent praktiskt ska gå till. 

Läs hela pressmeddelandet här!

Upphandlingen Busstrafik Södra och Västra Sörmland omfattar tidtabellslagd linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta (Södra Sörmland) samt Katrineholm, Vingåker och Flen (Västra Sörmland).

Totalt inkom åtta trafikföretag med anbud varav samtliga lämnade anbud på avtalsområdet Västra Sörmland och fem på Södra Sörmland. 
– En modern kollektivtrafik som underlättar människors vardag är en förutsättning för att Sörmland ska kunna utvecklas. Denna stora upphandling är en viktig pusselbit i vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart, säger Monica Johansson (S), ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Läs hela pressmeddelandet här!

Den 15 januari råkade ett fordon som kör serviceresor på uppdrag av Sörmlandstrafiken ut för en allvarlig olycka. Fordonet, som färdades på väg 52 i riktning mot Katrineholm, hade två passagerare när det kolliderade med ett träd. Båda passagerarna omkom av sina skador. Sörmlandstrafiken har tagit del av polisens utredning av ärendet som nu är färdigställd.  
– Det finns ingenting i nedläggningsbeslutet som visar att föraren skulle ha gjort något fel, varför förundersökningen är nedlagd. Med hänsyn till berörda och anhöriga kan vi inte kommentera ytterligare, säger Hanna Bergström som är avdelningschef för trafikförsörjning på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Läs hela pressmeddelanden här!

Sedan lanseringen i oktober har aktören Tåg i Bergslagen stått utanför Movingo- samarbetet med den tågtrafik de bedriver i Mälardalen med omnejd. Nu försvinner denna begränsning då Tåg i Bergslagen inkluderas i Movingo-biljetten. Så fort alla praktiska detaljer är avklarade kommer Movingo att börja gälla även på Tåg i Bergslagens avgångar i Örebro, Östergötlands och Västmanlands län.
– Enkelheten för pendlare har hela tiden varit tanken bakom biljetten. Nu breddas biljettens användning ännu mer och det är en klar förbättring för pendlare som reser över länsgränserna, säger Monica Johansson (S), ordförande i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Läs hela pressmeddelandet här! 

2017 blev ett nytt rekordår för busstrafiken i Sörmland. Totalt genomfördes 11,6 miljoner bussresor i länet, en ökning med 6 procent jämfört med 2016.
Tack vare den Mälardalsgemensamma pendlarbiljetten Movingo har det också blivit enklare att kombinera bussresandet med anslutande tågtrafik.

Läs hela pressmeddelandet här!

Efter handbollsbussen som lanserades i höstas kommer här nästa steg i satsningen på att få fler Guifsupportrar att välja hållbara resor med buss. Nu startar nämligen en auktion på specialdesignade busskort som Guifspelarna signerat. 

Läs hela pressmeddelandet här!

Med tolv elbussar i drift och en väl fungerande modell för samarbete mellan kommun, kollektivtrafikmyndighet och trafikföretag har Eskilstuna blivit ett föredöme för resten av Europa när det gäller kollektivtrafiken.  Nu kommer en delegation med franska politiker och tjänstemän på besök för att lära sig av Eskilstunas framgångskoncept.

Läs hela pressmeddelandet här!

Från och med den 10 december börjar de nya tidtabellerna att gälla för kollektivtrafiken i Sörmland. Avsikten har hela tiden varit att göra det så enkelt som möjligt för den som åker kollektivt och extra fokus har lagts på att justera bussarnas avgångar efter tågtiderna.
– Utgångspunkten är att det ska vara smidigt att ta sig till jobbet eller till skolan även om man behöver byta mellan tåg och buss på vägen, säger Hanna Bergström som är enhetschef på Sörmlandstrafikens trafikförsörjning.   

Läs hela pressmeddelandet här!

Det är Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och trafikföretaget Transdev som tillsammans med Eskilstuna Guif har tagit fram konceptet Handbollsbussen. Det innebär att tre extra linjer sätts in med specialanpassade tider utifrån Guifs hemmamatcher i nybyggda Stiga Sports Arena. 

Läs hela pressmeddelandet här!

I höst kommer tågtrafiken i hela Mälardalen att förändras i och med lanseringen av nya pendlarbiljetten Movingo som gäller både på tåg och lokaltrafik.  Nu står det klart att Sörmland kommer att få en nyckelroll i samarbetet då Sörmlands kollektivtrafikmyndighet fått uppdraget att ansvara för kundservicefunktionen.
– Kontakten med resenärerna är det viktigaste i hela vår verksamhet och nu blir vi ansiktet utåt gentemot alla pendlare i hela Mälardalen, säger myndighetens ordförande Monica Johansson (S).

Läs hela pressmeddelandet här!

Nu har Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kommit i mål med sin upphandling av serviceresor i Flen och Nyköping.
Därmed är det klart hur den delen av kollektivtrafiken, som bland annat innefattar färdtjänst och sjukresor, kommer att organiseras de kommande åren.

Läs hela pressmeddelandet här!

Sörmlänningarnas syn på kollektivtrafiken i länet har förändrats – i positiv riktning. Det visar färska siffror från Sörmlandstrafiken. 

Läs hela pressmeddelandet här! 

Sörmlänningarna åker buss som aldrig förr. 2016 blev ett rekordår för busstrafiken i länet och antalet bussresor ökade med sju procent jämfört med 2015.

Läs hela pressmeddelandet här!

Resenärer med Sörmlands kollektivtrafik har det smartaste biljettsystemet. Sörmlandstrafikens innovativa biljettsystem har prisats på en internationell galakonferens i London.

Läs hela pressmeddelandet här! 

Sedan någon månad tillbaka kan resenärer se var bussarna befinner genom att använda Sörm-landstrafikens app. Resenären letar upp sin buss i appen och klickar därefter på kartan för att se exakt var bussen är. Införandet av realtidskarta i appen är en av de förbättringar som Sörmlandstrafiken har genomfört senaste tiden för att resenärer ska få aktuell trafikinformation.

Läs pressmeddelandet här.

Mer regionaltågstrafik från december 2016

De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik, nya biljetter och nya tåg. 

Läs pressmeddelandet här.

Nya biljettpriser och biljettprodukter föreslås gälla i Sörmlands kollektivtrafik från 1 oktober. Läs mer här.

Nya tidtabeller från söndag den 11 december
Den 11 december byter Sörmlandstrafiken till en ny tidtabell för bussarna i Sörmland. Läs pressmeddelandet här.
Planerade namnbyten på hållplatser

 

Från den 1 februari 2016 slår Servicecenter Sörmland fullt ut upp portarna för att ta emot bokningar för serviceresor såsom färdtjänst, sjukresor och särskoleskjuts. Samtidigt tar vi över ledning och dirigering över Servicetrafiken. Redan från den 18 januari 2016 tar Servicecenter emot bokningar för resor som ska ske efter den 1 februari 2016. Läs pressmeddelandet här

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har fått in en begäran från Nävertorps Specialtransport AB om att säga upp avtalet gällande anropsstyrda trafik, såsom färdtjänst och sjukresor, i om-råde Eskilstuna. Läs mer här.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har efter upphandling tecknat avtal för serviceresor i tre områden i Sörmland.

De avtal som har tecknats gäller för områdena Katrineholm, Strängnäs och Oxelösund. Ort anger i dessa fall fordonets stationeringsort men omfattar trafikuppdrag såsom färdtjänst och sjukresor i hela Sörmland. I avtalen i områdena Katrineholm och Oxelösund ingår också an-ropsstyrd allmän kollektivtrafik i Sörmlands län samt linjetrafik som utförs med mindre fordon.

Läs mer här.

Textversion i PDF: Årsredovisning 2017

Se också vår digitala poplulärversion där vi på ett enkelt och tydligt sätt berättar om vad vi har gjort under året och hur det påverkar dig som resenär: http://2017.sormlandstrafiken.se/

Här hittar du våra tidigare årsredovisningar.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Bussreklam Informationsytor på Sörmlandstrafikens bussar

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Sörmlandstrafiken, ansvarar för och säljer informationsytorna som finns i och utanpå bussarna i Sörmland.

Ytorna finns på stadsbussarna i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping och kan användas för samhällsinformation.

När du vill boka en plats kontaktar du vår bokningsadministration via
e-post: bussreklam@sormlandstrafiken.se. Bokningen är också öppen på telefon 0155-26 59 33 måndag till fredag mellan 09.00-15.00.

Läs mer i produktbladet här.