Gå till innehållet

Information om hantering av personuppgifter

Sörmlandstrafiken vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför beskriver vi nedan hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vad du har för rättigheter gentemot oss i enlighet med GDPR.

Vem ansvar för dina personuppgifter?

Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna, organisationsnummer 232100-0032 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Sörmlandstrafiken.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du använder dig av våra tjänster samlar vi ofta dina personuppgifter. Detta kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, LMA-nummer, kund-id, bankkontouppgifter, resekortnummer, skoltillhörighet och annan ärenderelaterad information (till exempel information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

Förutom när du själv lämnar personuppgifter till oss kan vi även hämta uppgifter från andra källor för att kunna leverera tjänster till dig. Dessa kan till exempel vara din kommun, folkbokföringsregister, Transportstyrelsen eller andra offentliga källor i syfte att användas för adressuppdateringar eller kreditupplysningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vi måste för att fullgöra våra åtaganden mot dig, eller i syfte att följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Endast Sörmlandstrafiken och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter. I ett personuppgiftsbiträdesavtal regleras hur våra leverantörer i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller organisationer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller ifall det behövs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har till dig.

Sörmlandstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före vi lämnar ut dessa genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tredjelandsöverföring

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om tillräcklig skyddsnivå och att ett personuppbiträdesavtal finns med våra leverantörer.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Sörmlandstrafiken hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi på Sörmlandstrafiken vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sörmlandstrafiken har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Blankett Begäran om registerutdrag

En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att lämna in den måste du först boka tid med oss på telefon 0771-22 40 00 och därefter lämnar du den ifyllda blanketten personligen till Sörmlandstrafiken på Rademachergatan 16 i Eskilstuna. Observera att du behöver legitimera dig. Vi kommer därefter att skicka informationen du begärt till din folkbokföringsadress.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas, och du kan begära att vi raderar dina uppgifter, men bara i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag. Vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Tänk på att om du begär att vi ska begränsa hur vi behandlar dina uppgifter kan det innebära att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter mot dig under den tid behandlingen begränsats.

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på allmänt intresse kan du under vissa förutsättningar invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan i vissa fall ha rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som gör det möjligt att föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. I vissa fall kan inte Sörmlandstrafiken tillmötesgå din begäran eftersom merparten av personuppgifts-behandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Vill du lämna synpunkter på hur vi på Sörmlandstrafiken behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området. Deras adress är:
Box 8114, 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se
Telefonnummer 08-657 6100.

Kontakta oss

För att göra invändningar av Sörmlandstrafikens personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära överföring (dataportabilitet), begära att Sörmlandstrafiken begränsar behandlingen, begära radering av dina personuppgifter eller om du har frågor om Sörmlandstrafikens behandling av personuppgifter så kontaktar du:

Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna

Du kan även kontakta oss via telefon 0771-22 40 00.

Om du är missnöjd med hur Region Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Har du frågor?

Kontakta dataskyddsombudet Simon Jernelöv från JP Infonet eller Juridiska staben: tel: 046 84626560

dataskyddsombud@regionsormland.se

Information om skyddade personuppgifter hittar du här!